Menü More Next Prev Linkedin Twitter Calendar Net Logo WhatsApp
Inter Limousine

WEB SİTESİ ZİYARETÇİLERİ İÇİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) göre İnter Turizm ve Seyahat A.Ş. (İnter Turizm) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır.

İşbu yazı yoluyla internet sitemizi ziyaret eden sizleri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “Kanun”) gereğince bilgilendirmekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni, internet sitemizi kullanan ziyaretçilerimizden toplanan kişisel verilerin kaydedilmesi, işlenmesi, paylaşılması, üçüncü taraflara aktarılması, saklanması, silinmesi ve imhası süreçleri ile bunlara ilişkin ilkelerimiz hakkında ziyaretçilerimizin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu süreçte elde ettiğimiz kişisel verilerinizin korunması birincil önceliklerimizdendir. Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de şeffaf ve hesap verebilir olabilmek amacıyla hazırlanmıştır.

I) Veri sorumlusu

İnter Turizm ve Seyahat A.Ş. (İnter Turizm)
Adres: NET Plaza, 19 Mayıs M. 19 Mayıs C. No:13 Kat:1/5, 34360 Şişli/İstanbul
Mersis No:0-4780-0647-62000
Kanun kapsamında “Veri Sorumlusudur”.

II) Kişisel verileriniz hangi amaçla işlenecek

Kişisel verileriniz, aşağıdaki durum ve koşullarda İnter Turizm tarafından Kanun kapsamında işlenmektedir:

Kişisel verileriniz;

 1. İletişim Faaliyetlerinin yürütülmesi ve iletişim taleplerini karşılayabilmek,
 2. Talep edilen hizmetleri sunabilmek, şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerebilmek;
 3. İnternet sitemiz üzerinden bize iletmiş olduğunuz tüm verilerin, iletme nedeniniz kapsamında işleme alınabilmesi;
 4. Sitede sunulan hizmetlerimizin kalitesinin artırılması ve site üzerinden hizmet alınması durumunda bu hizmetin gerekliliklerinin yerine getirilebilmesi,
 5. 5651 sayılı Kanun'da Yer Sağlayıcının Sorumluluğu hükmü uyarınca açıkça veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için.
 6. 6. Kullanıcı deneyimini geliştirmek, Kullanıcıların güvenliğini sağlamak, Elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ve ilgili otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak
 7. Kurumsal yönetim politikalarımızı uygulayabilmek
 8. Kullanıcı kimliklerini doğrulamak, sistem performansını geliştirmek,

III) Hangi kişisel verileriniz işlenecek

Aşağıdakilerle sınırlı olmamak ve bunlar örnekleyici olmak kaydı ile sizinle kurulacak hukuki ilişkiye veya yapılacak işleme göre aşağıdaki verileriniz işlenecektir,

 1. Bize iletmiş olduğunuz ve/veya internet sitenizde veya diğer kanallarda ilan ettiğiniz iletişim bilgileriniz,
 2. İnternet sitemize ve şubelerimize gönderdiğiniz her türlü veri; Adınız, soyadınız, telefon numaranız, e-posta adresiniz, şirketinizle ilgili bilgiler ve ilgili mesajınız.
 3. Teklif almak istediğiniz hizmetler, hizmetten yararlanmak istemeniz halinde araç kiralama için gerekli olan kimlik, iletişim, konum, finans bilgileri, banka hesap numaraları, IBAN numarası,
  fatura bilgileri, imza sirküleri, kiralama hizmetlerimiz sebebiyle edindiğimiz kişisel verileriniz,
 4. İnternet sitemize ulaşmak için kullandığınız tarayıcı, üzerinden geldiğiniz internet sitesi veya uygulama ve çerez politikamızda yer alan diğer bilgiler
 5. 5651 sayılı yasa gereği tutulması zorunlu olan IP, kullanılan protokol ve iletişim kayıtları,
 6. Ziyaret ettiğiniz alt sayfalar, buralarda harcanan süre gibi kullanım istatistikleri
 7. İnternet sitemiz ve/veya burada açıklanan e-posta adreslerimiz üzerinden bize ileteceğiniz tüm verileriniz

IV) Kişisel verileriniz kimlere ve hangi amaçla aktarılabilecek

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar ve Kanun’un belirlediği şartlara göre;

 1. Hizmetlerimizin sunulabilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere tedarikçilerimize,
 2. Ticari, mali ve hukuki danışmanlıklar ve denetimler amacıyla danışmanlara ve denetim firmalarına,
 3. Yalnızca Kanunlarda şart koşulduğu ve kapsamıyla sınırlı olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla yargı mercilerine,
 4. Sitemizle bağlantılı sosyal medya hesapları ile yaptığınız iletişim için yer sağlayıcı veya sistem sağlayıcı olan sosyal medya platformu sahibi şirketlerle,
 5. Sizlere daha iyi hizmet sunmak için sunucuları yurtdışında bulunan programların kullanılması gerektiğinde açık rızanız yahut yasal şartların sağlanması halinde yurt dışına da aktarabilecektir.
 6. Veri aktarımı için rızanızı aldığımız diğer alıcılara, açık rızanız ya da Kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

V) Kişisel veri işlemenin yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz, İnter Tuzim adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; internet sitesi, mobil uygulamalarımız ve bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı, görsel veya elektronik kanallar aracılığıyla ve gerektiğinde açık rızanız alınmak suretiyle toplanmaktadır.
İnternet sitemiz ve otomatik veri toplama yöntemlerimiz için Saklama ve İmha Polikatımıza ve çerez politikamıza ulaşabilirsiniz.

Kişisel verileriniz, İnter Turizm tarafından, ticari faaliyetlerimizin sunulabilmesi, sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve faaliyetlerimizde sürekliliğin sağlanabilmesi, Kanunlarca öngörülen sorumluluklarımızın tam ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla işlenmektedir.

VI) Kanun gereğince yasal haklarınız

KVKK’nın 11. maddesinde haklarınız yazılı olup, bunlar aşağıdaki gibidir:

İnter Turizm’e yazılı olarak başvurarak, kişisel verilerinizin;

 • işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
 • aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Formu doldurarak, “NET Plaza, 19 Mayıs M. 19 Mayıs C. No:13 Kat:1/5, 34360 Şişli/İstanbul” adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir veya formun imzalı bir suretini info@interlimousine.com adresine iletebilirsiniz. Gönderilecek cevabın kişisel veri içermesi durumunda, verinin gönderileceği kişinin gerçekten siz olduğunuzu belirlemek için elden teslim, KEP ve noter vasıtası dışında yapılan başvurularda cevap hazır olduğunda teslim edilmesi için sizden kimliğinizi ispatlamanız talep edilecektir. Talepleriniz, talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Talebiniz başkası adına yapılacaksa bu konuda almış olduğunuz bir vekâletnamenin ve kimliğinizi doğrular diğer belgelerin başvurunuza eklenmiş olması gerekmektedir.

Whatsapp Destek Hattı